Deli's

11300 Shoreline Hwy
Point Reyes Station, CA 94956